sprzedaz@phzmawa.pl  65 529-22-82
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym (dalej: Program ) adresowany jest do klientów prowadzących działalność gospodarczą.

1.2 Organizatorem programu lojalnościowego jest MAWA Makowiecki Waligórski Spółka Komandytowa z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 1, 64-100 Leszno NIP: 697-001-26-10

1.3 Program trwa od dnia 01-05-2018 do 31-12-2023

1.4 Zakupy odbywają się za pośrednictwem platformy zakupowej  http://phzmawa24.pl/

§ 2 Zasady programu lojalnościowego

 1. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci, o których mowa w § 1 ust. 1.1. niniejszego Regulaminu.
 2.  Udział w programie biorą wyłącznie Klienci którzy otrzymali dane logowania do platformy B2B od administratora systemu oraz zamawiają towar poprzez platformę zakupową B2B pod adresem http://phzmawa24.pl/
 3. Klient, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby    realizacji    Programu    oraz    akceptuje    postanowienia    niniejszego    Regulaminu.
 4. Organizator może przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe dla celów realizacji Programu,  w  szczególności  do  realizacji zamówień  oraz  kontaktowania  się z uczestnikami Programu.
 5.  Klient składając zamówienie na platformie B2B otrzymuje 1pkt. za każde 100 zł netto zamówienia  ( np. zamawiając towar za 1200zł netto klient otrzymuje 12pkt. w programie lojalnościowym ) – punkty naliczane są po realizacji zamówienia.

§ 3 Nagrody

 1. Przykładowe  zdjęcie nagród rzeczowych w Programie znajdują się na stronie http://phzmawa24.pl/ po zalogowaniu się do systemu B2B w zakładce Program lojalnościowy
 2. Każda nagroda ma przypisaną określoną liczbę punktów, klient po zebraniu odpowiedniej ilości punktów wybiera na platformie B2B nagrodę.
 3. Ilość nagród jest ograniczona ( ilość podana jest przy każdej nagrodzie ), klient może w czasie trwania Programu otrzymać dowolną liczbę dostępnych nagród, pod warunkiem, że uzbiera odpowiednią liczbę punktów.
 4. Nagroda zostanie dostarczona do Klienta przez Organizatora na wskazany adres w ciągu 30 dni od zamówienia nagrody, pocztą kurierską lub własnym transportem. Mawa Makowiecki Waligórski Sp. K. nagrody dostarcza  na własny koszt i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. O wcześniejszym zakończeniu Programu, w przypadku wyczerpania puli nagród, Organizator poinformuje Klientów za pośrednictwem systemu B2B.

 

§ 4 Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Klienci mogą wnosić do Organizatora reklamacje związane z przebiegiem Programu.
 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje złożone w formie pisemnie lub na adres poczty elektronicznej  pod rygorem nieważności, nie później niż 14 dni po zakończeniu Programu.
 • Pisemnie na adres: Mawa Makowiecki Waligórski  Sp. K., ul.  Budowlanych 1 , 64-100 Leszno
 • Poczta elektroniczna adres: sprzedaz@phzmawa.pl
  1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji.

§ 5 Ochrona danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAWA Makowiecki Waligórski  Sp. k. z siedzibą w Lesznie, ul. Budowlanych 1
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6lat
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Powrót